Katedra poskytuje študentom plne akreditované vzdelanie v bakalárskom a magisterskom študijnom programe „Učiteľstvo biológie v kombinácii“. Má priznané právo v uvedenom študijnom programe konať rigorózne skúšky  a udeľovať titul PaedDr.

Vykonáva, zabezpečuje  a rozvíja  pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti výskumu  číslo  13  vedy o živej prírode a to v odbore 4.2.1. biológia,   4.2.5. zoológia,  4.2.6. botanika,   4.2.9. fyziológia rastlín a v oblasti  číslo 10  v odbore 4.3.2. environmentálne inžinierstvo, 4.3.4. všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií  4.3.5. synekológia.    Katedra  je zameraná  na rozvoj inovatívnych didaktických a metodických prístupov   vo výučbe biologicko- ekologických, ako aj environmentálnych  predmetov, ktoré  prispievajú  k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na školách všetkých stupňov.

Cieľom  študijných programov je poskytnúť študentom prvého a druhého  vysokoškolského stupňa  teoretické poznatky a praktické zručnosti, ktoré sú založené na súčasnom stave poznania vedy v oblasti didaktiky biológie, ako aj ďalších príbuzných vedných odborov.

Štúdium  umožňuje  nadobudnúť profesionálne kompetencie pre výkon terajšieho alebo budúceho učiteľského povolania, resp. dať im kvalitný základ na pokračovanie v ďalších  stupňoch vysokoškolského štúdia.

Výskum  sa orientuje na didaktické  postupy a metódy  vo výučbe biologicko – ekologických predmetov, v zoológii, botanike, parazitológii, fyziológii rastlín, aplikovanej chémii, prírodnému prostrediu, fytoterapii, bioenergií,  ako aj ďalším vedeckým smerom. Vedecko-pedagogickí pracovníci sa podieľajú na riešení vedeckých grantov v spolupráci s inými vedeckými pracoviskami doma i v zahraničí. Výstupy z výskumov sú publikované v domácich a zahraničných recenzovaných vedeckých periodikách. Pre študentov pripravujú študijné materiály a píšu vysokoškolské skriptá.

Svoju vedecko-pedagogickú činnosť popularizuje medzi širokou verejnosťou formou populárno-vedeckých článkov v odborných časopisoch s biologickým a ekologickým zameraním. Na vlnách katolíckeho rádia Lumen beží v pracovné dni rubrika „Kalendár prírody“, ktorú pripravuje člen našej katedry.

Katedra každoročne organizuje vedeckú konferenciu „Biológia v škole dnes a zajtra“, ktorá je určená najmä učiteľom základných a stredných škôl, ale aj na prezentáciu vedeckých prác zanietených študentov.

Zamestnanci KBE sa vo svojom pedagogickom procese snažia napĺňať heslo KU o „formácii mysle i srdca“ u študentov. Všetci sú ochotní vytvárať príjemnú atmosféru počas štúdia na našej katedre.